Sonntag, 29. März 2015

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

ΠΟΛ 1058/2015

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


αποφασίζουμε:


1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω. Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0−Μ1−Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δοθούν από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή (β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή (γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

3. Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφό της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας.

4. Σε περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (άρθρο 4 Ν.4172/2013), ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς (π.χ. όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούσαν το φορολογικό έτος 2014 και το αίτημά τους απορρίφθηκε, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος το αργότερο έως τις 31.12.2015), χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31.12.2015).

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσουν, εκπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

5. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Mittwoch, 18. März 2015

Der gläserne Bankkunde - über Steuerhinterziehung und einem gerechten SteuersystemDie Steuerkontrollbehörden sollen in Zukunft direkten (online-)Zugang zu allen Bankkonten inklusive aller getätigten Transaktionen bis auf 10 Jahren zurückreichend erhalten. Das mit diesem Zugang erweiterte System „Register der Bank- und Zahlungskonten“ wird für alle grossen Kontrollmechanismen, wie die SDOE, das Zentrum für Steuerpflichtige mit grossem Vermögen (welches mit dem „Abstauben“ der Liste bezüglich Überweisungen erneut beauftragt wurde), das Kontrollzentrum grosser Unternehmen, usw. zugänglich sein. Wie das Generalsekretariat mitteilt, soll das System auf Ende Jahr auch auf Kredittransaktionen und börsengehandelter Produkte weiter ausgebaut werden.


Der gläserne Bankkunde

Somit könnte das Bankgeheimnis – wieder einmal – in Griechenland gänzlich seine Bedeutung verlieren. Auch schon unter der ehemaligen Regierung wurden seit dem Jahre 2013 immer wieder diesbezügliche Beschlüsse erlassen und diverse Schritte unternommen (siehe unten „Relevante Artikel“). 


Das entsprechende System arbeitet bei der SDOE und den Kontrollbehörden seit Anfang 2013. Bis heute jedoch, hatte der Steuerrevisor nur Zugang zu bestimmten Informationen, wie Kontosaldo, Datum der Eröffnung oder Saldierung, Anzahl der Mitbegünstigten usw., jedoch keinen direkten Zugriff auf die Kontobewegungen. Hierfür musste er vorab einen schriftlichen Antrag an die Bank stellen, um diesbezüglich Auskunft zu erhalten (meist schriftlich), was oft Monate dauerte. 


Solche „technischen“ Probleme führten dazu, dass im Jahr 2014 von der gesamten Liste der Auslandüberweisungen lediglich 700 Fälle bearbeitet werden konnten. Nunmehr werden die Revisoren in der Lage sein, all diejenigen mit „verdächtigen“ Transaktionen aufzuspüren und aufgrund der Tatsache, dass das System auch jegliche Transaktionen rückwirkend bis zu 10 Jahre erfasst, erlaubt es dem Kontrollmechanismus somit auch, „alte Sünden“ aufzudecken. 


Die Regeln        

Um nun extrem persönliche Daten weiterhin abzusichern, soll der Zugang aufgrund bestimmter „Regeln“ erfolgen: 

  1. Der Zugang zum System wird nur bevollmächtigten Steuerrevisoren ermöglicht. Das Verfahren zur Aufhebung des Bankgeheimnisses muss vorab vollständig durchgeführt werden. (Aufgrund der Bestimmungen bezüglich Datenschutz scheint u.E. diese Regel des Verfahrens eine rein formelle Angelegenheit darzustellen, um dadurch den Bestimmungen bezüglich Datenschutz in formeller Hinsicht gerecht zu werden).
  2. Die Banken werden nur für bestimmte Steuerpflichtige die Daten weitergeben, d.h.  das System erlaubt keine Massendatenübertragung. Der Revisor hat die Aktennummer, das AFM des Steuerpflichtigen, das zu kontrollierende Bankkonto und das Transaktionsjahr bekannt zu geben. Die Bank ihrerseits ist verpflichtet – in den meisten Fällen gleichentags – die gesamten Abhebungen und Einlagen, die während der bestimmten Periode durchgeführt wurden, mitzuteilen.

Zur Einführung dieses Systems wurde die technische Zusammenarbeit zwischen den Banken und dem E-Government des Generalsekretariats öffentlicher Einnahmen und dem Generalsekretariat der Informationssysteme abgeschlossen. Das System wird in den nächsten Wochen in Betrieb genommen, wobei sowohl der neue Generalsekretär für Informationssysteme als auch die stellvertretende Finanzministerin , Nadia Valavani, die entsprechenden Beschlüsse vorab unterschreiben müssen. 


Die Integration der Kredittransaktionen sowie börsengehandelter Produkte ist bis auf Ende Jahr geplant. 


Steuerhinterziehung

Die Steuerhinterziehung ist ein - und nicht nur in Griechenland – globales Thema. Was jedoch über die griechischen Medien bezüglich der täglichen Praxis der Steuerbehörden nicht an die Öffentlichkeit dringt, sind die vielen Fälle, in welchen zwar der Steuerpflichtige pflichtgemäss sein Kapital/Einkommen versteuert und erst hernach dieses Vermögen auf ein Auslandkonto überweist resp. Anlagen im Ausland tätigt, was  grundsätzlich auch legitim ist. Nicht alle dieser Steuerpflichtigen sind zwangsläufig auch Steuerhinterzieher! Da jedoch die griechischen Banken (Staat) auf diese Liquidität angewiesen sind, werden teils auch solche Steuerpflichtige im Nachinein als „verdächtige Steuerhinterzieher“ in dem Sinne herangezogen, als dass sie von den Steuerbehörden Tortouren ausgesetzt werden, um dadurch die Abhebung des korrekt versteuerten Einkommens/Kapitals zu verhindern. 


Nun wird sich – berechtigterweise – so manch einer die Frage stellen, wenn denn dieses Geld korrekt versteuert wurde, so kann doch die Steuerbehörde aufgrund dieses Tatbestandes nicht ohne begründeten Verdacht entsprechende Schritte gegen solche Steuerpflichtige unternehmen? Grundsätzlich wäre dies auch korrekt. Diejenigen jedoch, die sich diese – und vielleicht auch noch viele weitere - Frage(n) stellen noch nie mit den griechischen Steuerbehörden in Kontakt gekommen sind, werden eher schwer nachvollziehen können, wie die tägliche Praxis tatsächlich aussieht. Und leider betrifft dies nicht nur solche Fälle, sondern u.a. auch rein administrative Belange (wie die Einreichung einer Wohnsitzbestätigung,  usw.). Generell muss man sich bewusst sein, dass in Griechenland ein Steuerpflichtiger für den Staat von vorneherein einmal als Steuersünder gilt (mit oder ohne Vorhandensein begründeter Tatbestände seitens des Staates) und die Nachweispflicht bei ihm liegt. Dabei ist er oft dem Goodwill des einzelnen Steuerbeamten ausgesetzt. 


Ein gerechtes Steuersystem - Steuererleichterungen

Wie schon gewisse Regierungen vorher – v.a. vor den Wahlen – versprach auch die heutige Regierung ein gerechtes und einfaches Steuersystem. Alle sollten für das gleiche Einkommen/Kapital dasselbe bezahlen, was einem gerechten System auch nahe kommen würde. 


In Griechenland profitieren jedoch weiterhin bestimmte Unternehmens- und Personengruppen von enormen Steuererleichterungen, die teils sogar in der Verfassung verankert sind. Die Änderung dieses Tatbestandes hat jedoch bis heute keine Regierung in Erwägung gezogen. Im Gegenteil lässt auch der jetzige Finanzminister, G. Varoufakis, die Option zur Erhebung einer neuen ausserordentlichen Steuer für Steuerpflichtige mit einer bestimmten Grenze übersteigenden Einkommens offen, um so das Manko und die Schulden des Staates zu senken. Das Finanzministerium plant somit einen zweiten obligatorischen Solidaritätsbeitrag, wobei jedoch bestimmte – von der Krise jedoch weitgehend verschonte – Wirtschaftszeige ausgenommen werden.  Charakteristisch hierfür sind die Reeder. 


Für diesen Wirtschaftszweig bleibt die Solidaritätsabgabe weiterhin freiwillig. Wohingegen Steuerpflichtige mit einem Einkommen von über 12‘000 Euro zur Abgabe verpflichtet sind, was – wie es scheint – auch dieses Jahr der Fall sein wird, obwohl deren Abschaffung versprochen wurde. 


Weiter scheinen die Steuererleichterungen für die Reedereien fast schon provokativ in Anbetracht, dass für die natürlichen Personen und Personengesellschaften diese weitgehend abgeschafft wurden. Um sich dieses Missverhältnis vor Augen zu halten, seien hier nur folgende Daten widergegeben: Alle Reedereien unter griechischer Flagge bezahlten für das Steuerjahr 2013 insgesamt (Einkommen, Gewinnsteuer usw.) 80 Mio. Euro an Steuern, wobei sich die Steuerlast gleichzeitig für dasselbe Steuerjahr des griechischen Reederei-Personals (sehr geringe Anzahl) auf 152 Mio. Euro belief (Daten aufgrund den Steuerdeklarationen). 


Aufgrund solcher und sicherlich auch vieler anderer herrschenden Tatsachen, scheinen doch gewisse Aktionen wie ein Tropfen auf dem heissen Stein. Bei genauerer Betrachtung könnte man auch - wenn auch mit Vorsicht - sagen, dass teils den Bürgern durch eben solche Aktionen (manchmal mit mehr Bürokratie als Resultaten verbunden) den Bürgern Sand in die Augen gestreut werden soll, die Regierung unternehme alles, um auch die „Reichen“ und die „Steuersünder“ zur Kasse zu bitten.


Wir halten ausdrücklich fest, dass unsere obigen Ausführungen einerseits in keiner Art und Weise die Befürwortung der Steuerhinterziehung ausdrücken sollen, im Gegenteil sind wir der Ansicht, dass solche Fälle korrekt untersucht und bei Vorliegen begründeter Tatbestände auch geahndet werden müssen. Andererseits teilen wir mit obigen Ausführungen auch keinerlei persönlichen politischen Ansichten über irgendwelche Regierungen, sondern weisen auf generelle öffentliche Aussagen hin. 

Unsere auf nur wenige Beispiele beschränkten Ausführungen sollen nur sehr punktuell aufzeigen, dass grundsätzlich viel unternommen und geändert werden müsste, um einem gerechten und einfachen Steuersystem gerecht zu werden und Aktionen/Sanktionen beim Vorhandensein einer stabilen und gerechten Basis für alle resp. gegen alle gleich gezielt vorgenommen werden müssten, um auch langfristig die gewünschten Resultate zu erhalten. 


Relevante Artikel

Stellungnahme des Obersten Gerichtshofes zur Aufhebung des Bankgeheimnisses während der Durchführung von Steuerkontrollen


Pfändungen auf 600'000 Bankeinlagen durch die Steuerverwaltung

Die „Bremse“ für Pfändungen wollen die Banken ziehen

Verdacht der Steuerhinterziehung bestimmter selbständig Erwerbender und Gesellschaften